#[Forte](https://github.com/judofyr/forter), 73 Bytes.
	 
	2LET1=6
	3PUT34
	7PUT34
	8PUT59
	1PRINT"2LET1=6
	3PUT34
	7PUT34
	8PUT59
	1PRINT";

## Kinda Explained
	2LET1=6		    //	Line 2, Set 6 to 1. Which means what -was- line 1, now is line 6.
	3PUT34		    // Line 3, Put a "
	7PUT34		    // Line 7, Put a "
	8PUT59		    // Line 8, Put a ;
	1PRINT"2LET1=6		// Line 1, Print the encoded half.
	3PUT34		    //
	7PUT34		    //
	8PUT59		    //
	1PRINT";	    //

Or, in order...

	1. PRINT"THE ENCODED STRING"
	2. SET 1 to 6.
	3. PUT A "
	6. PRINT"THE ENCODED STRING"
	7. PUT A "
	8. PUT A ;

[Try it online!](https://tio.run/nexus/forte#@2/k4xpiaGvGZRwQGmJswmUOoSyAlKkll2FAkKdfiBIxaqz//wcA "Forte – TIO Nexus")