2 deleted 1 characters in body
source | link

Perl - 706706 699 characters.

Completely safe to cut+paste :)

Did the encoding by eye, should be possible to get a better ratio if I get around to doing some statistical analysis.

$_=<<'X'
$_=q{$_="Fn3strSgersMlovez1C P rules S_s3W~s3W IzTfull commitmentXwhatNthYkYg ofz1wouldn'UgeUthis from SyOguyDAn5S_ifSyOguyDAn5~if 1askL8Wn'U%L9blYdMsee00z22==A5D00zz"V=Qz64, 64q4 1RVDzI jusUwSnT% 18gottTmakZ1understSd0V2Q, 4 1RVQqoohV0z04 1R0leU1Wwn0run aroun_S_deserUJ0makZ1cry0sayaroun_~deserUJ0makZ1cry0say goodbye0% TliZS_hurUJV%tellV0z6V1JTliZ~hurUJV%tellV0z6V1J V4giveV5 eachOfor s3longzJr heart!achYg butz9shyMsBYsidZK both C what!goYg onzK C P gamZS_F7plBV6nevergamZ~F7plBV~S_V6never 7V_d V7gonnTV!Xbeen VX's VWdoV8howNfeelYgzV9J'rZto3VAzzK'vZCVBay itzVCknowVFK'rZVJyouVKweVYinVL mZVM t3V3o VN I'm VO oPr VZe VPtheVRupVSanVTa VUt Eq([^zq])([^zq]+)/"\r\n(".H."$2)"Ez(\(?[^z]?)/"\r\n".HE(^.)/H;
X
};s'H'uc($1)'g;s:V(.):;G$1/:g;s:E:;eG:g;s:(e?)G(.+?)/(.+?);:;s/$2/$3/g$1;:g;eval;print

Perl - 706 characters.

Completely safe to cut+paste :)

Did the encoding by eye, should be possible to get a better ratio if I get around to doing some statistical analysis.

$_=<<'X'
$_="Fn3strSgersMlovez1C P rules S_s3W IzTfull commitmentXwhatNthYkYg ofz1wouldn'UgeUthis from SyOguyDAn5S_if 1askL8Wn'U%L9blYdMsee00z22==A5D00zz"V=Qz64, 64q4 1RVDzI jusUwSnT% 18gottTmakZ1understSd0V2Q, 4 1RVQqoohV0z04 1R0leU1Wwn0run aroun_S_deserUJ0makZ1cry0say goodbye0% TliZS_hurUJV%tellV0z6V1J V4giveV5 eachOfor s3longzJr heart!achYg butz9shyMsBYsidZK both C what!goYg onzK C P gamZS_F7plBV6never 7V_d V7gonnTV!Xbeen VX's VWdoV8howNfeelYgzV9J'rZto3VAzzK'vZCVBay itzVCknowVFK'rZVJyouVKweVYinVL mZVM t3V3o VN I'm VO oPr VZe VPtheVRupVSanVTa VUt Eq([^zq])([^zq]+)/"\r\n(".H."$2)"Ez(\(?[^z]?)/"\r\n".HE(^.)/H;
X
;s'H'uc($1)'g;s:V(.):;G$1/:g;s:E:;eG:g;s:(e?)G(.+?)/(.+?);:;s/$2/$3/g$1;:g;eval;print

Perl - 706 699 characters.

Completely safe to cut+paste :)

Did the encoding by eye, should be possible to get a better ratio if I get around to doing some statistical analysis.

$_=q{$_="Fn3strSgersMlovez1C P rules ~s3W IzTfull commitmentXwhatNthYkYg ofz1wouldn'UgeUthis from SyOguyDAn5~if 1askL8Wn'U%L9blYdMsee00z22==A5D00zz"V=Qz64, 64q4 1RVDzI jusUwSnT% 18gottTmakZ1understSd0V2Q, 4 1RVQqoohV0z04 1R0leU1Wwn0run aroun_~deserUJ0makZ1cry0say goodbye0% TliZ~hurUJV%tellV0z6V1J V4giveV5 eachOfor s3longzJr heart!achYg butz9shyMsBYsidZK both C what!goYg onzK C P gamZ~F7plBV~S_V6never 7V_d V7gonnTV!Xbeen VX's VWdoV8howNfeelYgzV9J'rZto3VAzzK'vZCVBay itzVCknowVFK'rZVJyouVKweVYinVL mZVM t3V3o VN I'm VO oPr VZe VPtheVRupVSanVTa VUt Eq([^zq])([^zq]+)/"\r\n(".H."$2)"Ez(\(?[^z]?)/"\r\n".HE(^.)/H;};s'H'uc($1)'g;s:V(.):;G$1/:g;s:E:;eG:g;s:(e?)G(.+?)/(.+?);:;s/$2/$3/g$1;:g;eval;print
1
source | link

Perl - 706 characters.

Completely safe to cut+paste :)

Did the encoding by eye, should be possible to get a better ratio if I get around to doing some statistical analysis.

$_=<<'X'
$_="Fn3strSgersMlovez1C P rules S_s3W IzTfull commitmentXwhatNthYkYg ofz1wouldn'UgeUthis from SyOguyDAn5S_if 1askL8Wn'U%L9blYdMsee00z22==A5D00zz"V=Qz64, 64q4 1RVDzI jusUwSnT% 18gottTmakZ1understSd0V2Q, 4 1RVQqoohV0z04 1R0leU1Wwn0run aroun_S_deserUJ0makZ1cry0say goodbye0% TliZS_hurUJV%tellV0z6V1J V4giveV5 eachOfor s3longzJr heart!achYg butz9shyMsBYsidZK both C what!goYg onzK C P gamZS_F7plBV6never 7V_d V7gonnTV!Xbeen VX's VWdoV8howNfeelYgzV9J'rZto3VAzzK'vZCVBay itzVCknowVFK'rZVJyouVKweVYinVL mZVM t3V3o VN I'm VO oPr VZe VPtheVRupVSanVTa VUt Eq([^zq])([^zq]+)/"\r\n(".H."$2)"Ez(\(?[^z]?)/"\r\n".HE(^.)/H;
X
;s'H'uc($1)'g;s:V(.):;G$1/:g;s:E:;eG:g;s:(e?)G(.+?)/(.+?);:;s/$2/$3/g$1;:g;eval;print